Dinamika

Qlobal Rəqabətlilik Hesabatı - Azərbaycan: Dinamika
2018/2019 hesabat dövrü üzrə reytinq: 69
Pillənin adı S/s İndikatorlar 2018-2019
xal
2018-2019
yer
1-ci pillə: Müəssisələr Müəssisələr üzrə ümumi reytinq 55.8 58
1.1. 1.01  Mütəşəkkil cinayətkarlığın müəssisələr üçün yaratdığı xərc 1-7 (ən yaxşı) 71.7 39
1.2. Qətl hadisələrinin səviyyəsi
 /100 000 nəfərə
94.4 63
1.3. Terror aktı halları
0 (çox yüksək) -100 (heç bir hadisə)
99.7 78
1.4. Polis orqanlarına  etimad 1-7 (ən yaxşı) 61.7 53
1.5. Sosial kapital 0-100 (yüksək) 41.1 123
1.6. Büdcə şəffaflığı 0-100 (ən yaxşı) 34.6 116
1.7. Məhkəmələrin  müstəqilliyi 1-7 (ən yaxşı) 56.8 49
1.8. Çətin tənzimləmələrdə qanunvericiliyin səmərəliliyi 1-7 (ən yaxşı) 56.7 22
1.9. Mətbuat azadlığı  0-100 (ən pis) 40.3 133
1.10. Dövlət tənzimlənməsinin yükü 1-7 (ən yaxşı) 60.7 12
1.11. Mübahisələrin həllində qanunvericiliyin səmərəliliyi 1-7 (ən yaxşı) 60.5 28
1.12. Elektron iştirak  0-1 (ən yaxşı) 68 76
1.13. Hökumətin gələcək oriyentasiyası   1-7 (ən yaxşı) 62.1 20
1.14. Korrupsiya halları 0-100 (ən yaxşı) 31 102
1.15. Mülkiyyət hüquqları 1-7 (ən yaxşı) 58.2 46
1.16. Əqli mülkiyyətin qorunması 1-7 (ən yaxşı) 63 36
1.17. Torpaq administrasiyasının keyfiyyəti  0-30 (ən yaxşı) 48.3 74
1.18.  Audit və hesabatlılıq standartların gücü  1-7 (ən yaxşı) 55 88
1.19. Maraqları münaqişəsinin tənzimlənməsi 0-10 (ən yaxşı) 77 16
1.20. Səhmdar idarəedilməsi 0-10 (ən yaxşı) 73 15
2-ci pillə:  İnfrastruktur   Infrastruktur üzrə ümumi reytinq 73.6 46
2.1. Yol şəbəkəsinin keyfiyyəti 0-100 (ən yaxşı) 50.8 89
2.2. Yol infrastrukturunun keyfiyyəti 1-7 (ən yaxşı) 63 34
2.3. Dəmiryollarının sıxlığı km/kv km 59.9 32
2.4. Dəmiryolu xidmətlərinin səmərəliliyi 1-7 (ən yaxşı) 63.2 17
2.5. Hava limanlarının əlaqəliliyi indeksi 41.9 79
2.6. Hava nəqliyyatı xidmətinin səmərəliliyi 1-7 (ən yaxşı) 80 12
2.7. Dəniz limanlarının əlaqəliliyi indeksi 0–157.1 (ən yaxşı) n\a n\a
2.8. Dəniz limanları xidmətlərinin səmərəliliyi 1-7 (ən yaxşı) 64.4 29
2.9. Əhalinin elektrik təchizatı səviyyəsi  100 2
2.10. Elektrik enerjisinin keyfiyyəti 92 77
2.11. Əhalinin təhlükəli içməli suya məruz qalan hissəsi  92.3 63
2.12. Su təchizatının etibarlılığı 1-7 (ən yaxşı) 65.7 65
3-cü pillər: İKT-dən istifadə   IKT-dən istifadə üzrə ümumi reytinq 54 69
3.1. Mobil telefon istifadəçiləri /100 nəfər 85.9 97
3.2. Mobil internet istifadəçiləri/100 nəfər n\a 88
3.3. Sabit sürətli internet xətti istifadəçiləri /100 nəfər 36.7 53
3.4. Fiber internet istifadəçiləri sayı /100  nəfər n\a 55
3.5. İnternet istifadə edənlərin əhalidə payı, %-lə 78.2 36
4-cü pillər: Makroiqtisadi
sabitlik
  Makroiqtisadi sabitlik üzrə ümumi reytinq 59.8 126
4.1. İllik inflyasiya səviyyəsinin dəyişməsi, %-lə 75.6 128
4.2. Borc dinamikası  0-100 (ən yaxşı) 44 111
5-ci pillə - Səhiyyə   Səhiyyə üzrə ümumi reytinq 73.1 91
5.1. Sağlam ömür müddəti, illər 73.1 90
6-cı pillə - Bacarıqlar   Bacarıqlar üzrə ümumi reytinq 67.8 54
6.1. Məktəb təhsilinin orta müddəti  69.8 50
6.2. İşçi təlimlərinin həcmi 1-7 (ən yaxşı) 52.5 56
6.3. Peşə təlimlərin keyfiyyəti 1-7 (ən yaxşı) 56.6 49
6.4. Məzunların bilik və bacarıqları 1-7 (ən yaxşı) 61.8 32
6.5. Əhali arasında rəqəmsal bacarıqlar 1-7 (ən yaxşı) 70.7 15
6.6. İxtisaslı işçi tapmağın asanlığı  1-7 (ən yaxşı) 62 31
6.7. Məktəb dövrünün uzunluğu 70.6 88
6.8. Tədrisdə kritik düşünmə 1-7 (ən yaxşı) 54.2 27
6.9. İbtidai təhsildə şagird-müəllim nisbəti 86.3 48
    Əmtəə bazarı üzrə ümumi reytinq 61.4 37
7-ci pillə - Əmtəə bazarı 7.1. Vergi və subsidiyaların rəqabətə zərərləri 1-7 (ən yaxşı) 60.4 20
7.2. Bazar dominantlığının səviyyəsi 1-7 (ən yaxşı) 53.2 37
7.3. Xidmət sahələri üzrə rəqabət 1-7 (ən yaxşı) n\a 63
7.4. Qeyri-tarif baryerlərinin mövcudluğu 1-7 (ən yaxşı) 59.6 46
7.5. Ticarət tarifləri, %-lə 47.3 90
7.6. Tariflərin mürəkkəbliyi 1-7 (ən yaxşı) 85.1 62
7.7. Klirinq prosesinin səmərəliliyi 1–5 (ən yaxşı) 39.3 82
7.8. Xidmət ticarətinin açıqlığı 0-100 (worst) 82.2 n\a
8-ci indikator - Əmək bazarı   Əmək bazarı üzrə ümumi reytinq 63.6 40
8.1. İşdən azad edilmə üzrə təzminat xərcləri, həftəlik maaşla 63.2 96
8.2. İşə götürmə və işdən çıxarma praktikası 1-7 (ən yaxşı) 61.4 12
8.3. İşçi-işə götürən münasibətlərində əməkdaşlıq 1-7 (ən yaxşı) 65.1 32
8.4. Əmək haqqı müəyyənləşməsinin çevikliyi 1-7 (ən yaxşı) 72.4 36
8.5. Aktiv əmək bazarı siyasəti1-7 (ən yaxşı) 53.2 37
8.6. İşçilərin hüquqları 0-100 (ən yaxşı) 55.3 n\a
8.7. Əcnəbi işçilərin işə qəbulunun asanlığı 1-7 (ən yaxşı) 62 21
8.8. Daxili əmək bazarının mobilliyi 1-7 (ən yaxşı) 60.5 56
8.9. Peşəkar idarəetməyə əsaslanma 1-7 (ən yaxşı) 59.7 45
8.10. Əmək haqqı və məhsuldarlıq 1-7 (ən yaxşı) 63.4 15
8.11. İşçi qüvvəsində qadınların iştirak səviyyəsi  62.3 74
8.12. Əmək haqqı vergi dərəcəsi % 76.7 106
9-cu pillə - Maliyyə sistemi   Maliyyə sistemi üzrə ümumi reytinq 52.6 96
9.1. Özəl sektora daxili kredit qoyuluşlarının ÜDM-də payı, %-lə  33.6 99
9.2. KOS-lərin maliyyələşdirilməsi 1-7 (ən yaxşı) 52.1 40
9.3. Vençur kapitalın əlçatanlılığı  1-7 (ən yaxşı) 47.8 23
9.4. Bazar kapitallaşmasının ÜDM-də payı, %-lə 0 119
9.5. Sığorta haqlarının ÜDM-də payı, %-lə 9,3. 119
9.6. Bankların sağlamlığı 1-7 (ən yaxşı) 57.8 92
9.7. Kredit portfelində qeyri-işlək kreditlərin çəkisi 73.1 118
9.8. Kredit fərqi, % bəndi 100 41
9.9. Bank kapitalının adekvatlığı əmsalı  100 37
10-cu pillə - Bazarın ölçüsü   Bazarın ölçüsü üzrə ümumi reytinq 54 65
10.1. ÜDM, AQP mlrd dollar n\a 68
10.2. İdxalın ÜDM-də payı, %-lə n\a 76
11-ci pillə - Bazarın dinamikliyi   Bazarın dinamikliyi üzrə ümumi reytinq 68.8 31
11.1. Biznesə başlama xərclərinin adambaşına ÜMM-də payı, %-lə  99.1 38
11.2. Biznesə başlama üçün tələb olunan günlərin sayı  96 17
11.3. Müflisləşmənin bərpa olunma səviyyəsi, bir dollara düşən sent 43.3 59
11.4. Müflisləşmə üzrə normativ hüquqi baza 0-16 (ən yaxşı) 81.3 17
11.5. Sahibkarlıq riskləri 1-7 (ən yaxşı) 57.7 21
11.6. İdarəetmənin ötürülməsi istəyi 1-7 (ən yaxşı) 57.7 56
11.7. İnnovativ şirkətlərin inkişafı 1-7 (ən yaxşı) 58.2 35
11.8. Şirkətlərin riskli ideyalara meylliliyi 1-7 (ən yaxşı) 53.5 25
12-ci pillə:  İnnovasiya
 bacarıqları
  İnnovasiya bacarıqları üzrə ümumi reytinq 36 71
12.1. İşçi heyətin müxtəlifliyi 1-7 (ən yaxşı) 64.3 36
12.2. Klaster inkişafının vəziyyəti State of cluster development 1-7 (ən yaxşı) 55.7 34
12.3. Beynəlxalq səviyyəli birgə ixtiralar üzrə müraciətlər/milion nəfər 1,0. 99
12.4. Səhmdarların əməkdaşlığı  Multi-stakeholder collaboration 1-7 (ən yaxşı) 56.8 30
12.5. Elmi nəşrlər üzrə H indeksi  65 108
12.6. Patent müraciətləri/milion nəfər 3,5. 87
12.7. Tədqiqat və inkişaf xərclərinin ÜDM-də payı, %-lə 7,0. 90
12.8. Tədqiqat institutlarının keyfiyyəti indeksi   0,8. 86
12.9. Alıcıların qərar vermə qabiliyyəti 1-7 (ən yaxşı) 52.7 27
12.10. Ticarət nişanları  üzrə müraciət ərizələri/ milion nəfər  52.3 101